Улсын тэмдэгтийн хураамж бодох

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Судалгаа бол танин мэдэх арга юм.

Эрх зүйн боломжуудыг тодорхойлох судалгаа

Эрх зүйн шаардлагатай боломжыг тодорхойлох судалгаа

Шинээр эхлүүлж байгаа бизнесийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг судлан боломжийг тодорхойлох, дүгнэлт гаргах

Бизнесийн үйл ажиллагааны үед тулгарч буй хууль эрх зүйн саад бэрхшээлийг даван туулах зорилгоор эрх зүйн орчинг судлан гарцыг тодорхойлох