Улсын тэмдэгтийн хураамж бодох

ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өмгөөлөл бол үнэний төлөө тэмцэл мөн.

А.Ф.Кони

Иргэний хэрэг, маргаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр оролцох

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд болон арбитрын маргаанд

 • Бүх төрлийн гэрээ, хэлцлээс үүдсэн маргаан;
 • Компанийн болон бүх төрлийн хувьцааны маргаан;
 • Зээл, барьцаа, батлан даалт, баталгаа, түүнтэй холбогдох маргаан;
 • Үнэт цаас, даатгалын маргаан;
 • Хөдөлмөрийн маргаан;
 • Өв залгамжлал, гэрээслэлтэй холбоотой маргаан;
 • Оюуны өмчийн маргаан;
 • Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг сэргээхтэй холбоотой маргаан;
 • Гэр бүлийн маргаан.

Захиргааны хэрэг, маргаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр оролцох

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд

 • Сонгуулийн маргаан
 • Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшихтэй холбоотой маргаан
 • Газрын маргаан
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн маргаан
 • Татварын маргаан
 • Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлтэй холбоотой  маргаан
 • Тендер, сонгон шалгаруулалт, өрсөлдөөний талаарх маргаан
 • Төрийн албаны маргаан
 • Бусад захиргааны актад хамаарах маргаан

Эрүүгийн хэрэгт өмгөөлөгчөөр оролцох

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд

 • Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
 • Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
 • Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 • Хүний хувийн, улс төрийн эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг
 • Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
 • Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг
 • Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 • Эдийн засгийн гэмт хэрэг
 • Авилгын гэмт хэрэг

Зөрчлийн хэрэгт өмгөөлөгчөөр оролцох

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд

 • Нийтийн ёс суртахуун, хүн амын эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн журмын эсрэг зөрчил
 • Нийтийн өмч, өмчлөх эрхийн эсрэг зөрчил
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны журмын эсрэг зөрчил
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны журмын эсрэг зөрчил
 • Үнэт цаас, банк, санхүү, гааль, татвар, даатгалын журмын эсрэг зөрчил
 • Барилга, үйлдвэрлэл, эрчим хүчний журмын эсрэг зөрчил
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо, тээвэр, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг зөрчил
 • Монгол улсын хилийн аюулгүй байдлын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн монгол улсад зорчих журмын эсрэг зөрчил

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгчөөр оролцох

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд

 • Үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад үүссэн маргаанд үйлчлүүлэгчийн өмгөөлөгчөөр оролцох