Улсын тэмдэгтийн хураамж бодох

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдлэг бол хөгжил юм.

Хууль зүйн мэдээлэл олгох сургалт

Хууль зүйн зөвлөн чиглүүлэх сургалт

Гэрээний эрх зүйн харилцаа

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа

Өмчийн эрх зүйн харилцаа

Оюуны өмчийн эрх зүйн харилцаа

Компанийн эрх зүйн харилцаа

Татвар, санхүүгийн эрх зүйн харилцаа

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын эрх зүйн харилцаа

Тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн халамжийн харилцаа