Улсын тэмдэгтийн хураамж бодох

ТӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төлөөлөл бол биечлэн гүйцэтгэх үүрэг юм.

Эрх зүйн харилцаанаас үүссэн аливаа маргааныг шүүхийн бус аргаар буюу харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчийн хувьд байлцаж ашиг сонирхлыг нь илэрхийлэх

Бизнесийн харилцагч, хамтрагчтайгаа гэрээ хэлцэл байгуулах, тодорхой асуудлаар харилцан тохиролцоход үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх. өмгөөлөгчийн хувьд байлцаж ашиг сонирхлыг нь илэрхийлэх

Төрийн байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтны өмнө үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцох